Kvalitetspolicy för entreprenader

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Våra strukturerade arbetssätt är en framgångsfaktor

Praktik

Vår verksamhet bygger på att de anställda trivs och känner ansvar för sitt arbete. Nöjda och ansvarsfulla medarbetare ger nöjda kunder. En viktig del är därför att vi erbjuder en bra och säker arbetsmiljö. Likaså värdesätter vi god kontakt mellan anställda, arbetsgivare och kund – faktorer som borgar för ett bra och tryggt samarbete.

Vi ställer hårda krav på våra underentreprenörer, leverantörer och samarbetspartners. Genom kontinuerliga kontroller säkerställer vi att de uppfyller aktuella krav på miljö, arbetsmiljö och kvalitet.

Vi arbetar ständigt för att förnya och förbättra vårt yrkeskunnande inom miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsområdet. Samtlig personal får kontinuerlig fortbildning för att kunna möta dagens krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kvalitetspolicy

Kvalitetsplan inför varje entreprenad

Dokumenterade kvalitetssäkringsrutiner

Tydlig ansvarsfördelning

Kontinuerlig uppföljning

Rutiner för egenkontroll

Avvikelserapportering

Kontroll av leverantörer, underleverantörer och samarbetspartners

Relationshandlingar till kund med kulörförteckning, tapetförteckning, materialdeklaration samt skötselråd

Arbetsmiljöpolicy

Inspektion av arbetsområdet och identifiering av ev. farliga arbetsmoment

Synkronisering med kundens arbetsmiljörutiner

Inspektion av utrustning inför/under varje entreprenad

Kontroll/genomgång av materialdeklarationer

Användande av skydds- och säkerhetsutrustning

Ordning och reda på arbetsplatsen

Miljöpolicy

Miljöhänsyn vid val av produkter

Korrekt hantering av farliga avfall

Användande av erforderlig skyddsutrustning vid hantering/användning

Kontroll materialdeklaration

Korrekt måleriteknik för minskad åtgång

Ständig bevakning av mer miljövänliga alternativ